Sluttbrukerlisens.

FireGuard - Uttrykk og betingelser:

 1. Innledning: Denne avtalen regulerer forholdet mellom private så vel som firma, (heretter: Lisenstakeren) og VulcaniX Development Jensen, et registrert foretak i Norge hvis hovedforetak er verdensomspennende (heretter: Lisensgiveren ). Denne avtalen setter vilkår, rettigheter, begrensninger og forpliktelser for bruk av FireGuard (heretter: Programvaren) opprettet og eiet av Lisensgiveren, som beskrevet herunder.

 2. Lisensen tillater: Lisensgiveren gir herved Lisenstakeren en personlig, ikke-overførbar, vedvarende, ikke-kommersiell, uten rettigheter til å lage avledede verk, ikke-eksklusiv lisens, alle i samsvar med vilkårene som er fastsatt, og andre juridiske begrensninger i tredje parts programvare som brukes mens du kjører Programvaren.

  Begrenset: Lisenstakeren kan bruke programvaren for formålet: Kjøre programvaren på Lisenstakers mobiltelefon[er] og nettbrett; Denne lisensen er vedvarende, så lenge du ikke bryter disse vilkår.

 3. Binære restriksjoner: Lisenstakeren kan ikke viderelisensiere programvaren som en del av et større verk som inneholder mer enn programvaren, den distribueres utelukkende i objekter eller binær form under en personlig, ikke-underlisensierbar, begrenset lisens.

 4. Ikke-overdragbar & Ikke-overførbar: Lisenstakeren kan ikke overdra eller overføre sine rettigheter og plikter for denne lisensen.

 5. Med støtte & vedlikehold: Lisens skal gi Lisenstakeren support og vedlikehold som følger:
  Lisensgiveren vil gi tilby online hjelp, samt den innebygde hjelpefilen, i tillegg til denne vil Lisensgiveren prøve å svare på eventuelle spørsmål om programvaren.

 6. Varighet & Avslutning: Lisensen gjelder til den sies opp. Lisensgiveren kan si opp denne avtalen, inkludert Lisenstakers lisens, i tilfelle hvor Lisenstakeren:

  1. ble insolvent eller på annen måte inngått i avviklet drift; e

  2. eksportert Programvaren til noen jurisdiksjon der Lisensgiveren ikke kan håndheve sine rettigheter i henhold til denne avtale; eller

  3. Lisenstakeren har brutt noen av disse lisensvilkårene og slikt brudd ikke ble rettet opp i, umiddelbart etter varsling; eller

  4. Lisenstakeren har brutt noen av vilkårene i punkt 2 i denne lisensen; eller at

  5. Lisenstakeren ellers har inngått noen avtale som forårsaker at Lisensgiveren er ute av stand til å håndheve sine rettigheter under denne lisensen.

 7. Oppgjør: i henhold til punkt 2 i dette dokument, skal Lisenstakeren betale Lisensgiveren et gebyr, via Google Play-butikken. Unnlatelse av å utføre betaling skal oppfattes som vesentlig mislighold av avtalen.

 8. Oppgraderinger, oppdateringer og feilrettinger : Lisensgiveren kan gi Lisenstakeren, fra tid til annen, oppgraderinger, oppdateringer eller feilrettinger, som beskrevet her, og i henhold til eget forgodtbefinnende. Lisenstakeren garanterer herved å holde programvaren oppdatert og installere alle relevante oppdateringer og feilrettinger, og kan, etter eget forgodtbefinnende, oppgradere via Google Play. Lisensgiveren gir all oppdatering eller feilretting gratis, men ingenting i denne avtalen forplikter Lisensgiveren til å komme med oppgraderinger, oppdateringer eller feilrettinger.

  1. Oppgraderinger: for formålet med denne lisensen, skal en oppgradering være en binær endring i programvaren, som inneholder nye funksjoner og/eller store ytelsesforbedringer og skal merkes som et nytt versjonsnummer.

  2. Oppdateringer: for formålet med denne lisensen, skal en oppdatering være en mindre endring i programvaren, som kan inneholde nye funksjoner eller mindre forbedringer og skal merkes som et nytt sub-versjonsnummer.

  3. Feilrettinger: for formålet med denne lisensen, skal en feilretting være en mindre endring i programvaren, som er beregnet til å fjerne bugs eller endre mindre funksjoner som svekker Programvarens funksjonalitet. En løsning skal merkes som et nytt sub-sub-versjonsnummer.

 9. Support: Programvaren leveres med begrenset support, som beskrevet i Programvarens sluttbrukeravtale beskrevet under punkt 2: lisensen tillater. Lisensgiveren kan gi støtte via e-post, på vanlige virkedager og timer.

  1. Feilmelding: Lisenstakeren kan gi Lisensgiveren detaljer om alle feil, mangler eller svikt i Programvaren så snart som mulig etter at det er oppdaget; Lisenstakeren skal overholde Lisensgivers forespørsel om informasjon angående feil, mangler eller svikt, og gi ham informasjon, skjermbilder og prøve å reprodusere slike feil, mangler eller svikt.

  2. Forespørsel om egenskaper: Lisenstakeren kan be om ekstra egenskaper i Programvaren, dette forutsetter imidlertid at,
   (i)) Lisenstakeren frafaller alle krav eller rett på en slik egenskap, når egenskapen utvikles av Lisensgiveren ;
   (Ii) Lisenstakeren tillates ikke å utvikle egenskapen selv, offentliggjøre en slik egenskaps-forespørsel, eller egenskapen til en tredje part som direkte konkurrerer med Lisensgiveren, eller en tredje part som kan være, etter utviklingen av en slik egenskap, i direkte konkurranse med Lisensgiveren ;
   (Iii) Lisenstakeren garanterer at funksjonen ikke krenker tredjeparts patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre immaterielle rettigheter; og
   (iv) at Lisenstakeren utviklet, kom på eller skapte egenskapen utelukkende av seg selv.

 10. Ansvar: I den grad det er tillatt i henhold til lov, er all programvare på SOM-DEN-ER basis. Lisensgiveren skal aldri holdes ansvarlig for eventuelle skader, kostnader, utgifter eller annen betaling som påløper Lisenstakeren som følge av Programvarens sanksjoner, svikt, feil og /eller annen samhandling mellom Programvaren og Lisenstakers sluttbruker-utstyr, datamaskiner, annen programvare eller en tredjeparts sluttbruker-utstyr, datamaskin eller tjenester. Videre skal Lisensgiveren aldri være ansvarlig for eventuelle feil i kildekode skrevet av Lisenstakeren basert på Programvaren.

 11. Garanti:

  1. Åndsverk: Lisensgiveren garanterer herved at Programvaren ikke bryter eller krenker tredjeparts krav når det gjelder åndsverk, patenter og /eller varemerker, og at det, så vidt man kjenner til, ikke er tatt rettslige skritt imot det for brudd på eventuelle tredjeparts immaterielle rettigheter.

  2. INGEN garanti: Programvaren er gitt uten noen garanti; Lisensgiveren fraskriver seg herved enhver garanti for at Programvaren skal være feilfri, uten defekter eller kode som kan forårsake skade på Lisenstakers eiendom eller på Lisenstakeren, eller at Programvaren skal være funksjonell. Lisenstakeren skal være eneansvarlig for eventuelle skader, feil eller tap som følge av Programvaren, og risikoen som finnes i å kjøre Programvaren på Lisenstakers Telefon[er] og Nettbrett.

  3. Forhåndskontroll: Lisenstakeren sier med dette at han har inspisert Programvaren grundig og funnet den tilfredsstillende og tilstrekkelig til hans behov, at det ikke forstyrrer hans ordinær drift, og at det oppfyller standardene og omfanget av hans datasystemer og arkitektur. Lisenstakeren fant at Programvaren samhandler med sine enheter, mobiltelefon og nettbrett , og at det ikke krenker noen sluttbrukerlisenser av programvare Lisenstakeren kan bruke i å utføre sine tjenester. Lisenstakeren fraskriver herved ethvert krav om programvarens inkompatibilitet, ytelse, resultater og funksjoner, og garanterer at han besiktiget Programvaren.

 12. INGEN refusjon: Lisenstakeren garanterer at han inspiserte Programvaren i henhold til punkt 10 (c), og at den er tilstrekkelig og samsvarer med hans behov. Følgelig, siden Programvaren er immaterielle varer, skal Lisenstakeren ikke ha, noensinne, rett til refusjon, rabatt, erstatning eller restitusjon, uansett grunn, annet enn angitt i vilkårene til Google Play.

 13. Erstatning: Lisenstakeren garanterer herved til å holde Lisensgiveren uansvarlig for ethvert søksmål mot det i forhold til Lisenstakers bruk av Programvaren som bryter, eller på annen måte omgår denne lisensen, Lisensgivers immaterielle rettigheter eller Lisensgivers tittel i programvaren.

 14. Gjeldende lov, jurisdiksjon: Lisenstakeren samtykker herved til ikke å sette i gang søksmål mot Lisensgiveren i forhold til denne rettighetshaver og for å kompensere Lisensgiveren for eventuelle advokathonorarer , kostnader eller advokatutgifter bør krav som framsettes av Lisenstakeren mot Lisensgiveren nektes, delvis eller i sin helhet.

 15. Endring av denne avtale: Lisenstakeren samtykker herved til at Lisensgiveren ved behov kan endre denne avtale helt eller delvis dersom dette er nødvendig for å sikre Lisensgivers rettigheter til eget åndsverk og / eller retssikkerhet.
  Lisenstakeren plikter å holde seg oppdatert i henhold til en hver tids gjeldene sluttbrukeravtale.


© VulcaniX Development / Anders G. Jensen - 2016